PointZero logo

Όροι Χρήσης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτήν την σελίδα.

Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών point0.gr, προϋποθέτει την αποδοχή των παρακάτω:

1. Γενικοί Κανόνες Χρήσεως.

 • Το μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης επιταγών κατάρτισης point0.gr αποτελεί ειδικό τομέα των υπηρεσιών skywalker.gr που αφορά σε ανάγκες κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Κάθε είδους επικοινωνία που αναπτύσσεται μέσω ή εξαιτίας των υπηρεσιών του site πρέπει να κινείται στο πλαίσιο αυτό.
 • Σκοπός του συστήματος είναι να εναρμονίσει τη συμμετοχή των εμπλεκομένων σε προγράμματα τύπου voucher.
 • Το σύστημα point0.gr δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση ή με οποιονδήποτε τρόπο τα επίσημα sites των προγραμμάτων, φορέων ή δράσεων που φιλοξενεί, δεν παρέχει επίσημη ενημέρωση για τη ροή και τις διαδικασίες τους, ούτε υποβάλλει αιτήσεις για λογαριασμό των εμπλεκομένων προς τις αρμόδιες αρχές.
 • Η χρήση των υπηρεσιών point0.gr είναι διαθέσιμη μόνο για ενήλικους που ενεργούν για τον εαυτό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιριών και φορέων, με σκοπό την ανακοίνωση ζήτησης  προσφοράς εργασίας ή/και υπηρεσιών ή την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές.


2. Υπηρεσίες και Χρεώσεις.

 • Όλες οι υπηρεσίες προς υποψηφίους και επιχειρήσεις παρέχονται χωρίς χρέωση. Το point0.gr διαθέτει με χρέωση τον διαφημιστικό χώρο, βάσει καταλόγου χρεώσεων που διατίθεται σε ενδιαφερόμενους από τα στελέχη του. Υπηρεσίες προς φορείς, παρόχους και χρήση άλλων λειτουργιών, παρέχονται επίσης με χρέωση.
 • Τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών και των προϋποθέσεων χρήσης του point0.gr μπορεί να συμβεί χωρίς προειδοποίηση.
 • Τις υπηρεσίες point0.gr ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν εταιρίες επιλογής προσωπικού όπως και οργανισμοί ή φορείς στα πλαίσια του ρόλου τους ως διαχειριστές ή/και ενδιάμεσοι φορείς επιδοτούμενων προγραμμάτων.
 • Οι υπηρεσίες point0.gr περιορίζονται στα περιγραφόμενα ή αναφερόμενα στο site. Το point0.gr δεν αναλαμβάνει καμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση προς τρίτους, που απαιτείται για χρήση των υπηρεσιών του ή την πρόσβαση σε αυτές.
 • Η εμπορικότητα των υπηρεσιών point0.gr περιγράφεται μόνο από τα στατιστικά στοιχεία κίνησης του site, όπως καταγράφονται από το σύστημα που εξυπηρετεί τη λειτουργία του. Σχετικά στοιχεία παρέχουν κατά περίπτωση τα στελέχη του point0.gr, μόνον ύστερα από προσωπική επαφή με τους ενδιαφερόμενους. Τα στοιχεία αυτά είναι μόνον ποσοτικά και δεν περιλαμβάνουν κανένα είδος ποιοτικών ή άλλων χαρακτηριστικών.
 • Συμφωνείτε ότι είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου που τοποθετείτε στην ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του εγγράφου.


3. Ευθύνη και Δικαιώματα

 • Δεν είναι επιθυμητές από οποιαδήποτε πλευρά, έγγραφες τοποθετήσεις που να αφορούν σε θρησκευτικά, εθνικά, προσωπικά χαρακτηριστικά, πολιτικές απόψεις, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις ή γενικότερα στοιχεία που προσβάλουν ή παραβιάζουν την προσωπικότητα των υποψηφίων ή τη φήμη των επιχειρήσεων.
 • Τόσο η αποστολή όσο και το περιεχόμενο των αρχείων και άλλων στοιχείων αποτελεί ευθύνη των χρηστών. Οι χρήστες δεν ενθαρρύνονται σε καμία περίπτωση να περιλάβουν στα αρχεία τους ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα πεδία τίτλου και περιεχομένου, όπως και τα συνημμένα αρχεία, έχουν σκοπό να δημοσιευθούν και οι χρήστες αντιλαμβάνονται ότι αυτά βρίσκονται σε ελεύθερη πρόσβαση.
 • Οι εταιρίες / επιχειρήσεις που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες point0.gr εκχωρούν στο site το δικαίωμα χρήσης του ονόματος και του λογοτύπου τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών προσέλκυσης υποψηφίων και προώθησης των υπηρεσιών του.
 • Η πρόσβαση όλων των χρηστών στις υπηρεσίες point0.gr γίνεται με δική τους ευθύνη και με χαρακτήρα καλόπιστο. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών για σκοπούς άλλους από τους δηλωμένους, πρόσβαση σε πληροφορίες με χαρακτήρα μη δημόσιο, απόπειρα αλλοίωσης πληροφοριών, μη εξουσιοδοτημένος έλεγχος του συστήματος, άσκοπη επιβάρυνση των πόρων, παρενόχληση άλλων χρηστών ή άλλη ενέργεια που στρέφεται κατά του point0.gr με ή χωρίς χρήση ειδικών μέσων, θα εκλαμβάνεται ως παραβίαση απορρήτου της επικοινωνίας ή / και των συναλλαγών και θα επιδιώκεται δικαστική δίωξη κάθε εμπλεκόμενου παραβάτη.


4. Χρήση και Αποδοχή

 • Το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός, η διάταξη και τα κείμενα του site point0.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών και -κατά δήλωση- ιδιοκτητών τους. Απαγορεύεται η αντιγραφή μέρους ή του συνόλου του site, για οποιονδήποτε λόγο.
 • Κάθε χρήση των υπηρεσιών point0.gr, πρόσβαση στις πληροφορίες, στις σελίδες του site, χρήση των πόρων και διευθύνσεων επικοινωνίας, χρήση φόρμας, πάτημα κουμπιού με την ένδειξη "αποστολή", "ναι", "ΟΚ", και επικοινωνία μέσω e-mail, fax, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.
 • Σε περίπτωση κατάργησης ή νομοθετικής ακύρωσης κάποιων από τους παραπάνω όρους, αυτό δεν θίγει το υπόλοιπο που παραμένει ενεργό. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν σε σχέση με τα παραπάνω είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.